سامانه مودیان

نحوه ثبت برگشت از فروش در سامانه مودیان

ثبت صورتحساب برگشتی در سامانه مودیان بسیار عجیب طراحی شده و با اصول حسابداری هم در تضاد است

صورتحساب برگشتی در سامانه مودیان در واقع فاکتور فروش اصلاح شده است یعنی به جای ارسال کالاهای برگشت شده، کالاهای فروش رفته ارسال میشود علاوه بر این شما باید کد یکتای فاکتور فروش اصلی را هم در صورتحساب برگشتی قید کنید که پیدا کردن این کد در بین انبوه فاکتورهای فروش یا فروش دوره قبل بسیار دشوار خواهد بود 

این موضوع تبدیل به چالشی بزرگ برای نرم افزارهای مالی شده به نحوی که یا ارسال برگشت از فروش به سامانه مودیان در نرم افزارهای مالی پیاده نشده یا قفل شده است

از این رو پیشنهاد میشود به جای ارسال صورتحساب برگشت از فروش ، فاکتور اصلی را ابطال کنید و پس از انجام اصلاحات  مجدد ارسال نمایید