استاندارد حسابداری شماره ۱

چند نکته از استاندارد حسابداری شماره ۱ 

فروش دارایی ثابت ( مستهلک کردن دارایی ثابت)

فروش دارایی ثابت ( مستهلک کردن دارایی ثابت )

سود یا زیان فروش دارایی ثابت

 

 

 

زیان تسعیر ارز

سوال شده :

زیان داشتیم بابت تسعیر ارز آیا ازمون قبول می‌کنه دارایی؟

صورت مالی - ورشکستگی

سوال شده : زمان تهیه صورت‌های مالی ورشکستگی یکی از مشتریان محرز بوده است ؛ تکلیف چیست ؟