انواع صورتحساب الکترونیکی سامانه مودیان

انواع صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

زیان تسعیر ارز

سوال شده :

زیان داشتیم بابت تسعیر ارز آیا ازمون قبول می‌کنه دارایی؟

صورت مالی - ورشکستگی

سوال شده : زمان تهیه صورت‌های مالی ورشکستگی یکی از مشتریان محرز بوده است ؛ تکلیف چیست ؟

شناخت مخارج تامین مالی

آیا مخارج تامین مالی به عنوان هزینه شناسایی می‌شود ؟

تغییر در رویه های حسابداری

در چه صورت میتوان رویه حسابداری را تغییر داد ؟