شناخت مخارج تامین مالی

آیا مخارج تامین مالی به عنوان هزینه شناسایی می‌شود ؟

برای شناخت مخارج تامین مالی ابتدا باید مشخص شود که :

آیا مستقیما قابل انتصاب به تحصیل یک دارایی واجد شرایط می‌باشد ؟

اگر خیر ؛ میتوان در دوره به عنوان هزینه شناسایی کرد.

اگر بله

سوالی مجدد پیش می‌آید که :

آیا مخارج انجام شده دارای منافع اقتصادی آتی بوده و به گونه‌ای اتکاپذیر قابل اندازه‌گیری است ؟

اگر خیر ؛ میتوان در دوره به عنوان هزینه شناسایی کرد.

اگر بله ؛ قابل احتساب به بهای تمام شده دارایی می‌باشد.