صورت مالی - ورشکستگی

سوال شده : زمان تهیه صورت‌های مالی ورشکستگی یکی از مشتریان محرز بوده است ؛ تکلیف چیست ؟

بدهی این مشتری باید از حساب‌ها حذف گردد و در یادداشت های توضیحی به این موضوع اشاره شود.

در نتیجه : در مواردی که امکان پیش بینی صحیح آن در زمان تهیه صورت‌های مالی مقدور بوده ؛ می‌بایست موضوع به شکل واقعی گزارش گردد.