زیان تسعیر ارز

سوال شده :

زیان داشتیم بابت تسعیر ارز آیا ازمون قبول می‌کنه دارایی؟

در صورتی که طبق استانداردهای حسابداری یکنواختی رعایت شده باشد ؛ بله قابل قبول است.