فروش دارایی ثابت ( مستهلک کردن دارایی ثابت)

فروش دارایی ثابت ( مستهلک کردن دارایی ثابت )

سود یا زیان فروش دارایی ثابت

 

 

 

ثبت حسابداری فروش دارایی ثابت

چنانچه یک قلم دارایی ثابت، قبل از پایان عمر مفید آن به فروش برسد، باید حساب دارایی و استهلاک انباشتة آن در زمان فروش، از دفاتر خارج گردد و براساس وجوه دریافتی یا طلب ایجاد شده از بابت فروش دارایی ثابت، جهت شناسایی سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت اقدام شود.

 

دو حالت امکان پذیر است :

۱)فروش دارایی و کسب سود

۲)فروش دارایی و متحمل شدن زیان

 

 

در حالت اول

موجودی نقد و یا سایر حسابهای دریافتنی بدهکار

استهلاک انباشته دارایی بدهکار

 

سود ناشی از فروش بستانکار

دارایی ثابت بستانکار

 

در حالت دوم زمانی که با زیان به فروش می‌رسد :

 

موجودی نقد و یا سایر حسابهای دریافتنی بدهکار

استهلاک انباشته دارایی بدهکار

زیان ناشی از فروش بدهکار

 

دارایی ثابت بستانکار

 

 

++++ قابل ذکر است که زیان یا سود فروش دارایی تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش فروش دارایی می‌باشد.

 

++++ یکی از مواردی که می‌بایستی بررسی و ثبت شود استهلاک انباشته دارایی است.

 

 

با فرض اینکه شرکت x دارایی ثابتی به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ابتدای سال ۱۳۹۵خریداری کرده است و عمر مفید دارایی ۵سال ( روش استهلاک به روش خط مستقیم) دارایی را در پایان سال ۱۳۹۶ با مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به فروش میرساند .

 

در ابتدا شناسایی دارایی

دارایی ثابت ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهکار

موجودی نقد و بانک ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بستانکار

 

در پایان هر سال هزینه استهلاک مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال خواهد بود.

 

سند شناسایی هزینه استهلاک : 

هزینه استهلاک ۲.۰۰۰.۰۰۰ریال بدهکار

استهلاک انباشته ۲.۰۰۰.۰۰۰ بستانکار

 

در پایان سال ۹۶ در زمان فروش دارایی هزینه استهلاک مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ریال می‌باشد .

 

با توجه به موارد بالا ثبت حسابداری به شرح زیر می‌باشد .

 

موجودی نقد و بانک ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهکار

استهلاک انباشته دارایی ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهکار

 

سود ناشی از فروش دارایی ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال بستانکار

دارایی ثابت ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بستانکار

 

+++ در مواردی که دارایی به فروش نمی‌رسد و عمر مفید به پایان می‌رسد

دارایی با استهلاک انباشته بسته خواهد شد.

 

برای مثال بالا : 

در پایان سال ۱۳۹۹ و با گذشت ۵ سال از خرید دارایی و تمام شدن عمر مفید

مبلغ هزینه استهلاک انباشته به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال خواهد رسید و ثبت حسابداری حسابداری جهت کنارگذاشتن دارایی می‌شود:

 

استهلاک انباشته ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ بدهکار

دارایی ثابت ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ بستانکار

 

لازم به ذکر است برخی از موسسات مبلغ نهایی استهلاک انباشته و دارایی ثابت را ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال در نظر نگرفته

و

مبلغ ۹.۹۹۹.۹۹۹ ریال در نظر میگیرند که در این صورت دارایی با ۱ ریال در حسابها باقی میماند .