استاندارد حسابداری شماره ۱

چند نکته از استاندارد حسابداری شماره ۱ 

هدف صورت‌های مالی :

ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت مالی عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری است و همچنین نتایج مباشرت مدیریت نسبت به منابعی که به آن سپرده شده است را نشان می‌دهد.

اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی :

الف ) دارایی ها

ب ) بدهی‌ها

پ ) حقوق مالکانه

ت ) درآمدها و هزینه‌ها

ث )آورده مالکان و توزیع منابع بین آنها به عنوان مالک

ج ) جریان‌های نقدی

 

مجموعه کامل صورت‌های مالی

الف ) صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره

ب ) صورت سود و زیان برای دوره

پ ) صورت سود و زیان جامع برای دوره

ت ) صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره

ث ) صورت جریان‌های نقدی برای دوره

ج ) یادداشت‌های توضیحی شامل اهم رویه‌های حسابداری و سایر اطلاعات توضیحی

چ ) اطلاعات مقایسه‌ای دوره قبل

ح ) صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل

 

+++ صورت‌های مالی باید وضعیت مالی ؛ عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری را به طور منصفانه ارائه کند.

ارائه منصفانه مستلزم بیان صادقانه آثار معاملات ؛ سایر رویدادها و شرایط طبق تعاریف و معیارهای شناخت دارایی‌ها ٬ بدهی‌ها ٬ درآمدها و هزینه‌ها در مفاهیم نظری گزارشگری مالی است.

 

اهمیت تجمیع

واحد تجاری باید هر طبقه با اهمیت از اقلام مشابه را به طور جداگانه ارائه کند ؛ واحد تجاری باید اقلامی را که ماهیت یا کارکرد مشابه ندارند به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقلام بی‌اهمیت باشند.

شناسایی هزینه ها :

واحد تجاری باید اجزای هزینه‌های شناسایی شده در صورت سود و زیان را با استفاده از طبقه بندی مبتنی بر ماهیت هزینه‌ها یا کارکرد هزینه‌ها در واحد تجاری هر کدام که اطلاعات قابل اتکا و مربوط‌تر فراهم می‌کند ارائه نماید.

ماهیت هزینه ها :

هزینه‌ها را بر اساس ماهیت آنها در صورت سود و زیان تجمیع می‌کند و آنها را به کارکردهای واحد تجاری تخصیص مجدد نمی‌دهد به کارگیری این روش ساده است زیرا تخصیص هزینه‌ها بر اساس کارکرد ضرورتی ندارد مانند هزینه های کارکنان ؛ هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت ؛ هزینه های حمل ؛ هزینه های تبلیغات.

کارکرد هزینه‌ :

کارکرد هزینه یا روش بهای تمام شده فروش در این روش هزینه‌ها بر اساس کارکرد آنها به عنوان بخشی از بهای تمام شده فروش طبقه‌بندی می‌شوند ؛ در این روش حداقل واحد تجاری بهای تمام شده فروش را جدا از سایر هزینه‌ها افشا می‌کند؛ مانند هزینه‌های فروش و هزینه‌های اداری.

توجه داشته باشید واحد تجاری که هزینه‌ها را بر اساس کارکرد طبقه‌بندی می‌کند می‌بایستی اطلاعات بیشتری درباره ماهیت هزینه‌ها افشا کند زیرا اطلاعات مرتبط با ماهیت هزینه‌ها در پیش بینی جریان‌های نقدی آتی مفید است.

 

+++ انتخاب روش کارکرد هزینه یا روش ماهیت هزینه به عوامل تاریخی و ویژگی‌های صنعت و ماهیت واحد تجاری بستگی دارد ؛ از آنجا که هر یک از این روش‌ها در واحدهای تجاری مختلف مزیت‌های متفاوتی دارد این استاندارد مدیریت یا ملزم می‌کند نحوه ارائه ای را انتخاب کند که قابل اتکا و مربوط‌تر باشد.