بهای تمام شده در فعالیت کشتار مرغ

موضوع فعالیت شرکت، کشتار مرغ است.

روزانه مقداری از لاشه سالم را قطعه و تبدیل به ران و سینه و ...می کنیم
بهای تمام شده این قطعات را به چه صورتی محاسبه کنیم ؟


این مورد اسمش تجزیه هست و کاملا برعکس کاری هست که همه در بهای تمام شده می کنند و جزو یکی از سخت ترین کارها هست، مخصوصاً این صنعت، چون محصولات خیلی متنوع هست و همون تجزیه هم اشکال خیلی گوناگون دارد.

اگر محصولتون فقط ران و سینه باشد باز راحت تر است ولی مثلا ران با کعب یا بی کعب، ساق ران، فیله جدا بشود یا نشود، اینا همه شون یک محصول جدید تولید می کنند، همیشه هم ثابت نیست و این متغیر بودن کار را سختتر میکند به هر حال پیچیده است

مرتضی کوکبی
مرتضی کوکبی

ارایه خدمات مشاوره مدیریت