معافیت مالیاتی شرکت های تعاونی

آیا تمام شرکت های تعاونی معاف از مالیات هستند؟

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که : شرکت های تعاونی معافیت بابت پرداخت مالیات دارند نه معافیت بابت انجام تکالیف مالیاتی

چند نمونه از معافیت های مالیاتی شرکتهای تعاونی
شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر سهام معاف هستند.
** میزان این معافیت طبق ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم 100 درصد می باشد.

نقل و انتقال قطعی واحدهای ‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول ‌مالیات نیست.
** میزان این معافیت طبق ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم 100 درصد می باشد.

درآمد شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های  1-روستایی 2-عشایری 3-کشاورزی 4-صیادان 5-کارگری 6-کارمندی 7-دانشجویان 8-دانش آموزان از پرداخت مالیات معاف است.
** میزان این معافیت طبق ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم 100 درصد می باشد.

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10‌ سال، مشمول مالیات با نرخ صفر مالیاتی است.
** میزان این معافیت طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم 100 درصد تا 5 سال می باشد.

درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
** میزان این معافیت طبق ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم 100 درصد می باشد.