جرایم مالیات حقوق

اگه جمع مبلغ ارسالی به سامانه مالیات حقوق کمتر از مبلغ هزینه حقوق ارسالی به اظهارنامه باشه چقدر جریمه داره و چقدر مالیات تعلق میگیره؟

طبق ماده ۱۹۹ جریمه عدم پرداخت مالیات حقوق  معادل ۱۰% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر

و

۲/۵% مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت است.