تغییر در رویه های حسابداری

در چه صورت میتوان رویه حسابداری را تغییر داد ؟

واحد تجاری تنها در صورتی باید یک رویه حسابداری را تغییر دهد که آن تغییر :

۱ ) طبق یک استاندارد حسابداری الزامی باشد.

۲ ) منجر به ارائه اطلاعات قابل اتکا و مرتبط‌تر درباره آثار معاملات ؛ سایر رویدادها یا شرایط بر وضعیت مالی ؛ عملکرد مالی یا جریان‌های نقدی واحد تجاری در صورت‌های مالی شود.

توجه داشته باشید که

الف ) به کارگیری یک رویه حسابداری برای معاملات ؛ سایر رویدادها یا شرایطی که محتوای آنها با مواردی که در گذشته واقع شده است متفاوت می‌باشد

و

ب ) به کارگیری رویه حسابداری جدید برای معاملات ؛ سایر رویدادها یا شرایطی که در گذشته واقع نشده یا بی‌اهمیت بوده است.

تغییر در رویه‌های حسابداری تلقی نمی‌شوند.